რეგისტრაცია


წესები და პირობები
 
წინამდებარე დოკუმენტი განსაზღვრავს ავტომანქანების ონლაინ აუქციონის carbid.ge-ს (შემდგომში„აუქციონი “) ჩატარების წესებსა და პირობებს.
 
1. ზოგადი პირობები
1.1 რეგისტრაციის დასრულების ღილაკზე ხელის დაჭერით დასტურდება, რომ აქციონში მონაწილე პირი (შემდგომში მომხმარებელი) გაეცნო და დაეთანხმა აუქციონის ჩატარების ფორმებს, წესებს, პროცედურებს, პირობებს და წარმოეშვა წინამდებარე წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები.
1.2. ვებ–გვერდზე რეგისტრაციამდე მომხმარებელი უნდა გაეცნოს წინამდებარე წესებსა და პირობებს. რეგისტრაციისა და ვებ–გვერდზე ყოველი ავტორიზაციის განხორციელებისას მომხმარებელი ავტომატურად ექცევა წინამდებარე წესებისა და პირობების მოქმედების ფარგლებში, რაც ნიშნავს იმას, რომ მომხმარებელი აცხადებს უპირობო თანხმობას, მასზედ რომ აუქციონის წესებისა და პირობების მოქმედება გავრცელდეს მასზე.
1.3. წინამდებარე წესები და პირობები ვებ–გვერდზე შესაბამისი ინფორმაციის განთავსების შედეგად მომხმარებელს აძლევს შესაძლებლობას, მიიღოს მონაწილეობა აუქციონში და მასში გამარჯვების შემდგომ, ავტომანქანის (ლოტი) მესაკუთრისგან (შემდგომში მესაკუთრე) შეიძინოს აუქციონზე სარეალიზაციოდ განთავსებული ავტომანქანა (ლოტი).
1.4. ვებ–გვერდზე განთავსებულ თითოეულ ავტომანქანას (ლოტი) მინიჭებული აქვს ნომერი/კოდი და თან ერთვის მისი ტექნიკური მდგომარეობის აღწერილობა ფოტოსურათებით. ავტომანქანის (ლოტი) აღწერილობაში მითითებულია მისი ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი, რაც გულისხმობს, რომ მომხმარებელი ვალდებულია და ამასთან, მესაკუთრესთან შეთანხმებით ეძლევა სრული შესაძლებლობა აუქციონში მონაწილეობის მიღებამდე ადგილზე დაათვალიეროს ავტომანქანა (ლოტი), შეამოწმოს მისი ტექნიკური მდგომარეობა და მიიღოს სხვა მისთვის სასურველი ინფორმაცია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელი კარგავს უფლებას, გამოთქვას პრეტენზია ავტომანქანის მდგომარეობასთან დაკავშირებით.
1.5. აუქციონზე ავტომანქანის (ლოტი) შეძენის შემდგომ მომხმარებელს (შემძენს) უფლება არ აქვს განუცხადოს აუქციონს ან/და მესაკუთრეს პრეტენზია ავტომანქანის (ლოტი) ტექნიკურ გაუმართაობასთან დაკავშირებით, ვინაიდან, წინამდებარე წესებითა და პირობებით, მას ეკისრება ვალდებულება და ამასთან, ეძლევა სრული შესაძლებლობა ავტომანქანის (ლოტი) შეძენამდე გაეცნოს მის მდგომარეობას.
1.6. აუქციონზე შესაძლებელია განთავსებულ იყოს ნებისმიერი მესამე პირის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალება, რა დროსაც აუქციონსა და მესაკუთრეს შორის ურთიერთობა განისაზღვრება მათ შორის დადებული მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების საფუძველზე. აღნიშნულ შემთხვევაში აუქციონის მომსახურება შემოიფარგლება მხოლოდ მესაკუთრის საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების აუქციონზე განთავსებით (სატრანსპორტო საშუალების სურათებისა და ინფორმაციის განთავსება) და აუქციონი არ აგებს პასუხს მასში გამარჯვებული პირისთვის ავტოსატრანსპორტო საშუალების გადაცემაზე და მის ხარისხის შემოწმებაზე. სატრანსპორტო საშუალების აუქციონზე განთავსების და აუქციონის წარმართვის გარდა ყველა სხვა საკითხზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მესაკუთრესა და მომხმარებელს.
 
2. რეგისტრაციის პირობები
2.1. ვებ–გვერდზე რეგისტრაცია და აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ პირს 18 წლის ასაკიდან და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.
2.2. ფიზიკური პირი, რომელსაც შეუსრულდა 18 წელი სარეგისტრაციო ფორმაში ავსებს: სახელს, გვარსს, სქესს, ელ-ფოსტას, პირად ნომერს (პირადობის მოწმობის 11 ნიშნა პირადი ნომერი), დაბადების თარიღს, საკონტაქტო მობილურს, ფაქტობრივ მისამართს. სავალდებულოა აღნიშნული მონაცემების უტყუარობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, წინამდებარე წესებითა და პირობებით განსაზღვრულ შემთხვევაში, მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი დაიბრუნოს აუქციონში მონაწილეობისთვის გადახდილი სადეპოზიტო თანხა.
2.3. იურიდიული პირი, რომელიც რეგისტრირებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სარეგისტრაციო ფორმაში ავსებს: კომპანიის დასახელებას, სამართლებრივ ფორმას, საიდენტიფიკაციო ნომერს, წარმომადგენლის დასახელებას, ელ-ფოსტას, მობილურს, მისამართს. სავალდებულოა აღნიშნული მონაცემების უტყუარობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, წინამდებარე წესებითა და პირობებით განსაზღვრულ შემთხვევაში, მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი დაიბრუნოს აუქციონში მონაწილეობისთვის გადახდილი სადეპოზიტო თანხა.
2.4. მომხმარებელი, წინამდებარე წესების 2.2. ან 2.3. პუნქტში მითითებული ველების სრულყოფილად შევსების შემდეგ დადასტურების ღილაკის მეშვეობით ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს, რა დროსაც ასევე აქვს სიახლეების მიღებაზე ხელმოწერის შესაძლებლობა.
2.5. რეგისტრაციის დასკვნით ეტაპზე სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებულ მობილური ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების მეშვეობით სისტემა აგზავნის აქტივაციის კოდს, რომელიც აქტიურია 5 (ხუთი) წუთის განმავლობაში. აღნიშნული კოდის მომხმარებლის მიერ შესაბამის ველში შეყვანის შემდეგ სრულდება რეგისტრაციის პროცესი.
2.6. ვებ–გვერდზე რეგისტრაცია მომხმარებლისათვის უფასოა.
 
3. ავტორიზაცია
3.1. ვებ–გვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლებისათვის ავტორიზაცია შესაძლებელია შესაბამის ფორმაში მომხმარებლის სახელის (ID) და პაროლის შეყვანის გზით.
 
4. აუქციონში მონაწილეობის პირობები
4.1. აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად სავალდებულოა ვებ–გვერდზე რეგისტრაცია და შემდგომ მომხმარებლის სახელისა (ID) და პაროლის შეყვანით აუქციონის ვებ–გვერდზე შესვლა, რაც უპირობოდ გულისხმობს რეგისტრაციის დროს მოქმედ აუქციონის წესებზე დათანხმებას.
4.2. მომხმარებელი, რომელსაც სურს აუქციონში მონაწილეობის მიღება, ვალდებულია შესაბამის ღილაკზე დაჭერით გადავიდეს საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ვებ–გვერდზე, სადაც შესაძლებლობა ექნება, გადაიხადოს საინტერესო ავტომანქანისთვის (ლოტი) განკუთვნილი საგარანტიო თანხა. კერძოდ, მიუთითოს საკუთარი პლასტიკური ბარათის შესახებ ინფორმაცია, საიდანაც ავტომანქანის (ლოტი) მოგების შემთხვევაში ავტომატურად ჩამოიჭრება შესაბამისი თანხა და გადაირიცხება აუქციონის ანგარიშზე.
4.3. აუქციონის შედეგები უქმდება და გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ გადახდილი სადეპოზიტო თანხა სრულად და უპირობოდ გადადის აუქციონის საკუთრებაში, თუ:
ა) აუქციონში გამარჯვებულმა მომხმარებელმა წინამდებარე წესებითა და პირობებით განსაზღვრულ ვადაში სრულად არ გადაიხადა ავტომანქანის (ლოტი) საფასური;
ბ) დაარღვია აუქციონში მონაწილეობის ამ წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა.
 
5. აუქციონი
5.1. თითოეული ავტომანქანისთვის (ლოტი) აუქციონი დაწყებულად ითვლება მისი ვებ–გვერდზე გამოცხადების მომენტიდან.
5.2. მომხმარებელი ირჩევს კონკრეტულ ავტომანქანას (ლოტი) და მას შემდეგ რაც შესაბამის ღილაკზე დაჭერით გადავა საქართველოში ლიცენზირებული ბანკის ვებ–გვერდზე, სადაც გადაიხდის შესაბამისი ავტომანქანისთვის (ლოტი) განკუთვნილ საგარანტიო თანხას, მას შესაძლებლობა ექნება, აირჩიოს ღილაკი “ბიდის განთავსება”, რის შემდგომაც იგი იწყებს აუქციონში მონაწილეობას. მომხმარებელი ბიდის განთავსებისთვის უთითებს საწყისი ფასის ოდენობას ან მიმდინარე ფასზე მეტ ოდენობას.
5.3. აუქციონის მსვლელობის პროცესში მომხმარებელთა რაოდენობა არ არის შეზღუდული. მონაწილისათვის დაფარულია დანარჩენ მომხმარებელთა ვინაობა.
5.4. აუქციონის დროს ფასის მატება ხდება ონლაინ რეჟიმში დადგენილი მინიმალური ან მეტი ვაჭრობის ბიდის მითითებით.
5.5. მომხმარებელს ასევე შეუძლია აირჩიოს ფუნქცია „ავტობიდერი“ შესაბამის ველში მისი მონიშვნის გზით, რაც უზრუნველყოფს პროგრამის მიერ ბიდის ავტომატურად მომატებას მომხმარებლის მიერ მითითებული თანხის მაქსიმალურ ოდენობამდე.
5.6. აუქციონში გამარჯვებულად ითვლება მომხმარებელი, რომლის მიერ აუქციონის დასრულებამდე შემოთავაზებული იქნება ყველაზე მაღალი ფასი.
5.7. კონკრეტული ავტომანქანის (ლოტი) გვერდზე მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ინფორმაციას აუქციონის მიმდინარეობის (გაცხადებული ფასების, ბიდების, დროისა და სხვა) შესახებ და განახორციელოს საკუთარი ფასის დადება შესაბამისი ბიდის გათვალისწინებით.
5.8. მომხმარებლის მიერ ბიდის განთავსება განიხილება როგორც მისი თანხმობა აღნიშნული ავტომანქანის (ლოტი) მოცემულ ფასად შეძენის თაობაზე. ყოველი შემდგომი ბიდის განთავსება ზრდის ავტომანქანის (ლოტი) ფასს.
5.9. აუქციონი ცხადდება დასრულებულად აუქციონის ვადის ამოწურვისთანავე. აუქციონის დასრულების ვადა მითითებულია თითოეული ავტომანქანისთვის (ლოტი). თუ მომხმარებლის მიერ ბიდის განთავსება მოხდა აუქციონის ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი 5 წუთის განმავლობაში, აუქციონის ვადა ხანგრძლივდება 3 წუთით და ასე გაგრძელდება ვაჭრობის დასრულებამდე.
5.10. აუქციონის დასრულების შემდგომ სისტემა გამარჯვებული მომხმარებლის ელექტრონულ ფოსტაზე ან/და მობილური ტელეფონის ნომერზე აგზავნის შესაბამის შეტყობინებას.
 
6. ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებულთან გარიგების გაფორმების წესი და პირობები
6.1. აუქციონის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში გამარჯვებული მომხმარებელი ვალდებულია ვებ–გვერდზე არსებულ მის პროფაილში არსებულ „ჩემი აუქციონების“ გვერდზე აირჩიოს „დასრულებული აუქციონები“, საიდანაც შესაძლებლობა ექნება, შესაბამის ღილაკზე დაჭერით გადავიდეს საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ვებ–გვერდზე და გადაიხადოს მოგებული ავტომანქანისთვის (ლოტი) გადასახდელი თანხა სრულად.
6.2. აუქციონში გამარჯვებული მომხმარებელი ვალდებულია 6.1. პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, ფიზიკური პირის შემთხვევაში პირადად, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში უფლებამოსილი წარმომადგენლის მეშვეობით, გამოცხადდეს მესაკუთრის მიერ მითითებულ მისამართზე და წარმოადგინოს: ფიზიკური პირის შემთხვევაში – პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, წარმომადგენლის პირადობის მოწმობა და უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი/მინდობილობა.
6.3. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია აუქციონში გამარჯვებული ფიზიკური პირის მიერ პირადად გამოცხადება 6.1-6.2. პუნქტებით განსაზღვრულ დროსა და ადგილას, მის ნაცვლად შესაძლებელია გამოცხადდეს აუქციონში გამარჯვებული პირის წარმომადგენელი, რომელიც მესაკუთრეს წარმოუდგენს შესაბამის მინდობილობასა და პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას.
6.4. იმ შემთხვევაში, თუ აუქციონში გამარჯვებული მომხმარებელი არ გამოცხადდება მესაკუთრესთან მოგებული ავტომანქანის (ლოტი) გასაფორმებლად 6.1-6.2. პუნქტებით განსაზღვრულ დროსა და ადგილას, მესაკუთრის მოთხოვნით გაუქმდება აუქციონის შედეგები და მომხმარებლის მიმართ გამოყენებულ იქნება წინამდებარე წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული უფლებები მომხმარებლის მიმართ, მათ შორის, აუქციონი უპირობოდ დაიტოვებს მომხმარებლის მიერ უკვე გადახდილ საგარანტიო თანხას.
6.5. გამარჯვებული მომხმარებელი აუქციონიდან მიღებული შეტყობინების საფუძველზე 6.1 პუნქტით დადგენილ ვადაში სრულად ფარავს ავტომანქანის (ლოტი) შესყიდვის ფასს წინამდებარე წესების შესაბამისად.
6.6. მესაკუთრესა და აუქციონში გამარჯვებულ პირის ან მისი უფლებამოსილ წარმომადგენელს შეთანხმებულ დროს და ადგილას გამოცხადების შემდგომ მესაკუთრესა და გამარჯვებულს შორის შეიძლება გაფორმდეს შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულება.
6.7. მესაკუთრე და აუქციონში გამარჯვებული პირი ერთმანეთში თანხმდებიან ავტომანქანის (ლოტი) რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
 
7. მხარეთა უფლებამოსილება
7.1. აუქციონი უფლებამოსილია:
ა) შეცვალოს აუქციონში მონაწილეობის წესები ან პირობები ნებისმიერ დროს და განათავსოს ვებ–გვერდზე. ამასთან, აღნიშნული ცვლილებების შესახებ აუქციონი მომხმარებელს უგზავნის შეტყობინებას მის მიერ რეგისტრაციის დროს მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ან/და ტელეფონის ნომერზე.
ბ) შეწყვიტოს აუქციონი ტექნიკური პრობლემის, რაიმე შეცდომის, უზუსტობის, მომხმარებლის მხრიდან უკანონო მოქმედებების განხორციელების ან სხვა მიზეზების გამო, რომელმაც შესაძლოა ზიანი მიაყენოს ვებ–გვერდს, მომხმარებელს ან/და მესაკუთრეს;
გ) გააკონტროლოს ყველა მოქმედება მომხმარებლის მხრიდან და რაიმე დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში, საკუთარი შეხედულებისამებრ, მიიღოს შესაბამისი ზომები, კერძოდ, დაბლოკოს მომხმარებელი, შეუზღუდოს მომხმარებელს (იმავე სახელის, გვარის და პირადი ნომრის მქონე პირს) ხელახალი რეგისტრაციის უფლება.
დ) მომხმარებლის მიერ წინამდებარე წესებითა და პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გააუქმოს აუქციონის შედეგები.
ე) საკუთარი შეხედულებისამებრ გააუქმოს აუქციონის შედეგები.
7.2. აუქციონი ვალდებულია:
ა) დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები.
7.3. მომხმარებელი უფლებამოსილია:
ა) ნებისმიერ დროს განაახლოს თავისი პირადი მონაცემები.
ბ) მიიღოს აუქციონზე გამოტანილი ავტომანქანის (ლოტი) შესახებ აუქციონის ხელთ არსებული, კანონმდებლობით დაშვებული ნებისმიერი ინფორმაცია.
გ) მოითხოვოს აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად გადახდილი სადეპოზიტო თანხა იმ პირობით, რომ თანხის გატანის მომენტისთვის იგი არ მონაწილეობს მიმდინარე აუქციონში ან/და არ ფიქსირდება გამარჯვებულად ჩატარებულ აუქციონში ან/და მის მიერ 2.2 ან 2.3 პუნქტში მითითებული მონაცემები ზუსტია.
დ) მესაკუთრისგან მოითხოვოს ავტომანქანის (ლოტი) ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის ტერიტორიაზე მისი დაშვება, დაათვალიეროს მისთვის საინტერესო ავტომანქანა (ლოტი), შეამოწმოს ავტომანქანის (ლოტი) ტექნიკური მდგომარეობა და სხვა. მომხმარებელს აღნიშნული უფლებამოსილების გამოყენება შეუძლია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაიცავს მესაკუთრის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს. ამასთან, მესაკუთრე უფლებამოსილია გადადოს მომხმარებლის ავტომანქანის (ლოტი) ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის ტერიტორიაზე დაშვება, თუ არსებობს გადადების შესაბამისი მიზეზი.
7.4. მომხმარებელი ვალდებულია:
ა) დაიცვას წინამდებარე წესები და პირობები;
ბ) აუქციონის დასრულებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში აანაზღაუროს შეძენილი ავტომანქანის (ლოტი) ღირებულება სრულად;
გ) სრულად დაფაროს ავტომანქანის (ლოტი) მის რეგისტრირებულ საკუთრებაში გადასვლის/გადაფორმების ხარჯები;
დ) ავტომანქანის (ლოტი) მის რეგისტრირებულ საკუთრებაში გადასვლიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს შეძენილი ავტომანქანის (ლოტი) გაყვანა მისი განთავსების ადგილიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ავტომანქანის (ლოტი) შემდგომი დაზიანების/განადგურების რისკი გადადის გამარჯვებულ მომხმარებელზე. ამასთან, ავტომანქანის (ლოტი) მესაკუთრის სადგომზე განთავსება ფასიანია და შეადგენს დღეში 50 ლარს. მესაკუთრე უფლებამოსილია მომხმარებლის საკუთრებაში გადასვლიდან 2 (ორი) სამუშაო დღის შემდეგ მომხმარებელს დაარიცხოს ავტომანქანის (ლოტი) სადგომზე დგომის ღირებულება და მის გადახდამდე არ გაატანოს მანქანა;
ე) მომხმარებელს არ აქვს უფლება ფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნით მონაწილეობა მიიღოს აუქციონში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, აუქციონი უფლებამოსილია გააუქმოს მომხმარებლის პროფილი, შეზღუდოს იგივე მომხმარებლის ხელახალი რეგისტრაცია, საგარანტიო თანხა (ასეთის არსებობისას) ჩარიცხოს საკუთარ ანგარიშზე.
 
8. ანგარიშსწორება
8.1. აუქციონში გამარჯვებული მომხმარებლის მიერ ავტომანქანის (ლოტი) შესყიდვის ფასის სრულად გადახდა წარმოებს აუქციონის დასრულებიდან 2 (ორი) სამუშაო დღეში ვებ–გვერდზე მის პროფაილში არსებული „ჩემი აუქციონების“ გვერდზე „დასრულებული აუქციონები“-დან, საიდანაც შესაძლებელია შესაბამის ღილაკზე დაჭერით გადავიდეს საქართველოში ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ვებ–გვერდზე და სრულად გადაიხადოს მოგებული ავტომანქანისთვის (ლოტი) გადასახდელი თანხა.
8.2. მესაკუთრე უფლებამოსილია, არ გადასცეს ფაქტობრივ მფლობელობაში აუქციონში გამარჯვებულ მომხმარებელს ავტომანქანა (ლოტი) ნასყიდობის ფასის ან/და ავტომანქანების (ლოტი) სადგომზე მანქანის განთავსების საფასურის სრულად გადახდამდე.
8.3. აუქციონში გამარჯვებულ მომხმარებელზე ავტომანქანის (ლოტი) რეგისტრირებულ საკუთრებაში გადაცემის/გადაფორმების ხარჯებს სრულად ფარავს აუქციონში გამარჯვებული მომხმარებელი.
 
9. კონფიდენციალურობა
9.1. აუქციონი ვალდებულია არ გაამჟღავნოს მომხმარებლის რეგისტრაციის დროს მიღებული ინფორმაცია. ამასთან, მომხმარებელი, რეგისტრაციის გზით თანხმობას აცხადებს, რომ აუქციონი დაუკავშირდეს მის მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე/ტელეფონზე საკუთარი პროდუქციის/ მომსახურების შეთავაზების მიზნით.
 
10. მოქმედი კანონმდებლობა
10.1. ამ წესებითა და პირობებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებზე მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობა.
10.2. ნებისმიერი უთანხმოება, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას მხარეთა შორის, უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.